ZŠ a MŠ Přísnotice

Základní škola

O nás

Základní škola v Přísnoticích byla uvedena do provozu jako jednotřídní škola v roce 1806. V meziválečném období navštěvovalo školu kolem 150 dětí. Od 60. let počet dětí postupně klesal. V posledních letech do přísnotické školy chodí kolem 40 dětí.

Základní škola je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy Přísnotice. Je umístěna ve dvou budovách. Od roku 1887 až do současnosti je funkční budova na adrese Za Kostelem 2. Jde o samostatnou víceúčelovou dvoupodlažní budovu. V přízemí se nachází obecní knihovna. V patře je jedna třída a ředitelna. Druhá školní budova byla otevřena 1. září 2019. Jde o pavilon kmenových a odborných učeben, který je bezbariérový. Je postaven tak, aby vyhovoval moderním výukovým potřebám. Nachází se zde dvě kmenové a tři odborné třídy. Odborné učebny slouží výuce pracovních činností, matematiky, informatiky a přírodním vědám. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, vizualizéry a počítači. V každé třídě je koberec, který slouží nejen relaxi, ale také výuce. K budově náleží prostorný školní dvůr s venkovní učebnou a výukovými pozemky pro pěstitelské práce.

ZŠ Přísnotice je málotřídní vesnickou školou. Ve věkově smíšených třídách je nízký počet žáků (průměrně 13), proto dětem i rodičům můžeme nabídnout téměř rodinné prostředí s individuálním přístupem. Pedagogové respektují osobnost dítěte, jeho potřeby a zájmy. Ve výuce jsou používány moderní výukové metody. Výuka neprobíhá jen v lavicích. Pro děti organizujeme projektové dny a integrovanou výuku. Průřezová témata a klíčové kompetence rozvíjíme prostřednictvím exkurzí a vzdělávacích pprogramů jak ve škole, tak ve vzdělávacích centrech. Každoročně jezdí děti na plavecký výcvik. Dle zájmu rodičů i dětí organizujeme zimní školu v přírodě s lyžařským výcvikem.

Věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem. Předměty speciálně pedagogické péče zajišťuje speciální pedagog. Žákům všech ročníků je k dispozici školní družina s ranním i odpoledním provozem a nabídka kroužků.

Metoda Sfumato

Od školního roku 2017/18 se při nácviku čtení v 1. ročníku uplatňuje metoda Sfumato neboli Splývavé čtení. Tato metoda vychází z odlišných principů výuky čtení, než představuje tradiční slabikotvorné pojetí. Při práci metodou Sfumato se učitel přizpůsobuje individuálním schopnostem dítěte, které se učí nejprve pracovat se svým hlasem. Současně se rozvíjí zrak a sluch a dítě je tak lépe připraveno na postupně narůstající nároky při čtení a psaní. Při výuce jsou využívány mezipředmětové vztahy, prvky hudební a dramatické výchovy, které zvýrazňují prožitek z čtení a napomáhají lepšímu porozumění textu. Děti jsou tak mnohem více motivovány k další práci. Plynule se rozvíjí slovní zásoba, správná výslovnost a celková úroveň vyjadřování. Při výuce Splývavým čtením nevznikají špatné čtecí návyky. Je respektována individualita žáka a věkové zvláštnosti. Každé dítě má možnost vytvořit si vlastní tempo učení čtení.

Pedagogové, kteří Sfumato využívají, se musí řídit přesnými metodickými pokyny, musí mít vše předem dokonale rozmyšleno a připraveno, nesmí podcenit výběr pomůcek. Velký důraz se klade na přípravu učitele. Výuka Splývavým čtením je hravá a radostná, užívají si žáci i učitel. Předchází tzv. vyhasnutí pedagogů a zbytečné traumatizaci dětí.

Název Sfumato odkazuje na malířskou techniku šerosvitu, kterou objevil malíř Leonardo da Vinci. Při této technice se využívá komplementárních barev, barvy se totiž nemíchají, ale nanášejí se přes sebe tenké různobarevné vrstvy – lazury. Stačí malá chyba a obraz se zhroutí.